کاریکاتور دریافتی: ماجراهای شادی و شودی (۴)

soheila

در این رشته کاریکاتورها، عملکرد شادی صدر و شادی امین (سهیلا امین ترابی) به انتقاد گرفته شده است.

فرستنده: مایکل