حقوقی

سه مقاله و یک جمله

در بند شماره ۳ حکم قاضی دادگاه مسائل جزئی تورنتو (اینجا) آمده است: شاکی ادعا دارد که هشت مقاله و پیام جنبه بدگویی دارد. پنج تا از آن موارد در سایت عدالت برای دگرباشان منتشر شده است. متهم هرگونه دخل و تصرف در منتشر کردن آنها را رد می کند. …

حقوقی

۱۰۳۰ صفحه حرف در دادگاه

در جلسه مدیران سازمان عدالت برای دگرباشان در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۱۸ تصویب شد تا متن کامل صحبت ها و شواهد و مدارکی که در دادگاه شکایت خانم سهیلا امین ترابی (شادی امین) علیه آقای آرشام پارسی از دادگاه مسايل جزئی تورنتو خریداری شود تا بتوانیم نگاهی داشته باشیم به …